USŁUGI KSIĘGOWE

Profesjonalizm i doświadczenie

 • Prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość), podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego, rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług, ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych;
 • Przygotowanie deklaracji podatkowych, deklaracji do GUS, Intrastat oraz NBP;
 • Sporządzanie analiz finansowych, raportów zarządczych, sprawozdań finansowych oraz analiza sprawozdań;
 • Reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi;
 • Obsługa księgowa podmiotów NGO (fundacje, stowarzyszenia), administracja finansowa;

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

Rzetelnie i kompleksowo

 • Prowadzenie ewidencji danych kadrowych w systemach kadrowo-płacowych, sporządzanie listy płac, naliczanie wynagrodzeń, prowadzenie i administrowanie teczek osobowych pracowników, monitorowanie ważności badań lekarskich i szkoleń BHP, prowadzenie ewidencji urlopowej;
 • Obsługa procesu zatrudnienia pracownika, przygotowanie skierowań na badania wstępne lekarskie (współpraca z lekarzami medycyny pracy), organizacja i przeprowadzanie szkoleń BHP, zgłaszanie pracowników do ZUS;
 • Sporządzanie kalkulacji zobowiązań publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniami, deklaracje ZUS i PFRON, wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniach, zarobkach, świadectw pracy, sporządzanie PIT 11, PIT 40, PIT 4R, PIT 8AR, ZUS IWA;
 • Reprezentowanie Klienta w kontrolach organów państwowych, raportowanie zgodnie z wymaganiami Klienta;

DORADZTWO PRAWNO-PODATKOWE

Indywidualne podejście do klienta

 • Rozwiązywanie problemów podatkowych, sporządzanie indywidualnych opinii z zakresu prawa podatkowego, optymalizacja podatkowa, konsultacje związane z wdrożeniem najlepszych rozwiązań;
 • Interpretacja zdarzeń gospodarczych w firmie Klienta pod kątem podatkowym;
 • Rejestracja przedsiębiorstw (w tym spółki prawa handlowego), wsparcie prawno-podatkowe przy rejestracji przedsiębiorstwa – wnioski do KRS, kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym;
 • Sporządzanie wniosków o dofinansowanie z Powiatowych Urzędów Pracy, odbiór dokumentów od klienta, możliwość zarejestrowania siedziby klienta pod naszym adresem;

DOTACJE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH RPO 2014-2020

Doradztwo i skuteczne wnioski

 • Opracowanie profesjonalnych i skutecznych wniosków o dofinansowania unijne, doradztwo eksperta w zakresie finansowania środkami z funduszy europejskich, sporządzanie dokumentacja zw. z dofinansowaniem wnioski, studium wykonalności itp.), przygotowanie wniosków o dofinansowanie z Powiatowych Urzędów Pracy;
 • Prowadzenie kontroli i rozliczeń wniosków, organizacja dokumentacji przetargowej zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych;

OPINIE BIEGŁEGO SĄDOWEGO

Fachowa pomoc

 • Sporządzanie opinie Biegłego Sądowego z zakresu finansów, rachunkowości oraz prawa podatkowego;

WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI

Bezpieczeństwo finansów

 • Pomoc przy postępowaniu egzekucyjnym we współpracy z komornikami na terenie całego kraju, bieżący nadzór nad efektywnością i skutecznością działań komorniczych (w tym bezpośrednie wizytacje i audyty u komornika);
 • Prowadzenie systemu działań wspomagających polegającego na uzupełnianie działań komorniczych windykacją polubowną, prowadzenie postępowania sądowego zarówno klasycznego (papierowego), jak i w e-Sądzie (EPU), prowadzenie spraw w każdym trybie postępowania – nakazowe, upominawcze, uroszczone, zwykłe;
 • Prowadzenie weryfikacji terenowej polegającej na sprawdzeniu wiarygodności posiadanych informacji w celu podjęcia właściwej decyzji biznesowej, sprawdzeniu realizacji określonych działań przez kontrahenta naszego Klienta lub też weryfikacji posiadanych danych (np. aktualizacji danych adresowych, weryfikacji faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej etc.);

Nasza kancelaria współpracuje z renomowanymi kancelariami prawnymi w Polsce (osiągamy skuteczność na poziomie 98%).
Szybki proces sądowy – tytuły wykonawcze już po 7 dniach od złożenia pozwu (BTE).
Szybki proces E-sądowy – tytuły wykonawcze już 29 dniach od złożenia pozwu (EPU).
Profesjonalna argumentacja w uzasadnieniach do pozwów.

AUDYT I PRZEKSZTAŁCENIA

Kontrola finansów

 • Przeprowadzanie badań oraz przeglądów śródrocznych i rocznych sprawozdań finansowych (jednostkowych oraz skonsolidowanych), pomoc przy przekształceniu przedsiębiorstw;
 • Przygotowanie opracowań z zakresu: analiz finansowych, efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, biznesplanów, analiz strategicznych itp.;
 • Opracowywanie dokumentacji i instrukcji wewnętrznych (np. dokumentacja podatkowa, polityka rachunkowości, instrukcja kancelaryjna, inwentaryzacyjna, finansowa);
 • Audyt z obszaru funkcjonowania przedsiębiorstwa (audyt z zakresu controllingu, obiegu dokumentów itp.);